Who Wants to Be a Millionaire?

Ai là triệu phú?

Nhập danh sách câu hỏi vào ô dưới đây, theo cú pháp:
Dòng 1: Nội dung câu hỏi 1
Dòng 2: Đáp án đúng
Dòng 3: Đáp án khác
Dòng 4: Đáp án khác
Dòng 5: Đáp án khác
Dòng 6: Để trống
Dòng 7: Nội dung câu hỏi 2
Dòng 2: Đáp án đúng
Dòng 3: Đáp án khác
Dòng 4: Đáp án khác
Dòng 5: Đáp án khác
Tiếp tục các câu hỏi theo mẫu trên.
Số lượng câu hỏi không hạn chế. Hệ thống sẽ tự lấy ngẫu nhiên 15 câu để hiển thị theo thứ tự của game.
Nên nhập tối thiểu 16 câu hỏi. Khi đó nếu làm đúng đến câu hỏi 15 thì Game sẽ kết thúc và thông báo "Millionaire" kèm hiệu ứng kết thúc. Nếu nhập dưới 16 câu hỏi, hoặc trả lời sai câu hỏi nào đó, thì hệ thống hiển thị "Game Over".

Lưu ý: Giữa các câu hỏi cần có 1 dòng trống; Mỗi câu hỏi cần có 4 đáp án nằm trên 4 dòng, đáp án đầu tiên phải là đáp án đúng; Các đáp án sẽ tự động xáo thứ tự khi chơi game.

Hệ thống không lưu lại danh sách câu hỏi. Vì vậy người dùng nên chuẩn bị và lưu trữ bộ câu hỏi trên file word để dễ cập nhật, chỉnh sửa, mỗi lần tạo game chỉ cần copy danh sách câu hỏi và dán sang ô này.

Sau khi nhập xong câu hỏi, chọn "Xem và kiểm tra câu hỏi" để kiểm tra lại. Nếu bộ câu hỏi đã đúng, hãy chọn "Lưu và lấy link để chia sẻ". Khi đó hệ thống đã lưu lại game này và tạo 1 link ngắn gọn. Người dùng có thể sử dụng link này để chia sẻ trên Facebook, zalo... hoặc bấm "Bắt đầu game" để vào chơi game. Link vừa tạo được lưu trữ lâu dài trên hệ thống, nhưng người dùng không thể xem, chỉnh sửa lại bộ câu hỏi đã tạo. Nếu muốn cập nhật, chỉnh sửa, hãy tạo một game mới.

Ô nhập câu hỏi đã có sẵn 16 câu hỏi làm ví dụ (hoặc bấm "Tạo dữ liệu mẫu" để xuất hiện 16 câu hỏi mẫu này. Nếu muốn thử nhanh, người dùng có thể sử dụng bộ câu hỏi có sẵn này để thử tạo game.

Tiêu đề ngắn gọn:

Ngôn ngữ (Cần chọn đúng để đọc khi chơi game):


Danh sách câu hỏi: