Câu hỏi

“... tôi rất cảm động, phấn khơi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một minh trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói truớc quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. (Hồ Chi Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 10, trang 127). Đoạn tư liệu trên đề cập đến sự kiện nào trong hoạt động yêu nước, cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919-1930?

Đáp án
D. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. I. Lênin.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[106] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 6 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG