Câu hỏi

Nhận xét nào sau đây là đúng khi đánh giá về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928 – 1929?

Đáp án
D. Có sự liên kết và đã trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[111] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 11