Câu hỏi

Nội dung vào phản ánh đúng về phong trào Cần Vương ở Việt Nam (1885 – 1896)?

Đáp án
B. phong trào đấu tranh chịu sự chi phối sâu sắc của ý thức hệ phong kiến.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[102] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 2 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG