Câu hỏi

Nội dung nào không phản ánh đúng về vai trò của Mặt trận Việt Minh từ khi thành lập đến Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Đáp án
A. Kết hợp với lực lượng Đồng minh tham gia giành chính quyền trên cả nước.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[114] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 14