Câu hỏi

Điều kiện lịch sử nào là thuận lợi nhất để Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

Đáp án
B. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng, nhất là sau chiến thắng Phước Long.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[108] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 8 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG