Câu hỏi

Tổng bí thư nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước từ tháng 12/1986?

Đáp án
B. Nguyễn Văn Linh.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[110] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG