Câu hỏi

Mục đích chỉnh của thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thử hai ở Việt Nam (1919- 1929) là gì?

Đáp án
A. Bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG