Câu hỏi

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) kết thúc thắng lợi đã

Đáp án
B. mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG