Câu hỏi

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điểm khác biệt của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn so với trật tự hai cực Ianta?

Đáp án
D. Thiết lập một tổ chức quốc tế để duy trì trật tự.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[104] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 4 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG