Câu hỏi

Nhận xét nào dưới đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Đáp án
B. Diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[115] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 15