Câu hỏi

Điểm tương đồng giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10/1930) là gì?

Đáp án
D. Xác định đúng phương hướng chiến lược của cách mạng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[115] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 15