Câu hỏi

Nội dung nào không phản ánh đúng điểm giống nhau cơ bản về nội dung giữa hai Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954) và Hiệp định Pari về Việt Nam (1973)?

Đáp án
B. Quy định các bên tham chiến thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[115] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 15