Câu hỏi

Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

Đáp án
C. cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[115] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 15