SPEAK NOW 1

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

GV: NGUYỄN THỊ QUẾ - 0836678083

 1. speak now lesson 1-4
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000081002
 2. SPEAK NOW LESSON 5-8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036001
 3. SPEAK NOW LESSON 9-12
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095001
 4. SPEAK NOW - UNIT 14 - 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000137007
 5. SPEAK NOW - UNIT 14 - 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000034008
 6. SPEAK NOW - UNIT 15 - 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012014
 7. SPEAK NOW - UNIT 15 - 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095018
 8. SPEAK NOW - WORK BOOK- UNIT 15 : PART 2(40)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000056015
 9. SPEAK NOW - WORK BOOK - UNIT 15 PART 3(40)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000161011
 10. SPEAK NOW - WORK BOOK - UNIT 15 PART1(41)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171022
 11. SPEAK NOW - Work Book - UNIT 16 - Part 1, 2 (Vocab)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135022
 12. SPEAK NOW - Work Book - UNIT 16 - Part 1 (Reading and Writing)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140016
 13. SPEAK NOW 1 - WB - LESSONS 13-16 GRAMMAR A - PART 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036018
 14. SPEAK NOW - WB - UNIT 13-16 - GRAMMAR B
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000183025
 15. SPEAK NOW LESSON 13-16
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166001
 16. SPEAK NOW - UNIT 17 - 1 (PAGE 42)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054028
 17. SPEAK NOW - WB - UNIT 17 - VOCABULARY - PART 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000100020
 18. SPEAK NOW - WB - UNIT 17 - READING AND WRITING - PART 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187023
 19. SPEAK NOW - UNIT 18 - NGHE 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157030
 20. SPEAK NOW - UNIT 18 - NGHE 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000110023
 21. SPEAK NOW - UNIT 18 - WB - VOCABULARY
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157031
 22. SPEAK NOW - UNIT 18 - WB - PART 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000025023
 23. SPEAK NOW - UNIT 19
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159035
 24. SPEAK NOW 1 - WB - UNIT 19
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000191036
 25. SPEAK NOW - UNIT 20
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000030024
 26. SPEAK NOW 1 - WB - UNIT 20
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000056036
 27. SPEAK NOW 1 - UNIT 17-20
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031042
 28. SPEAK NOW 1 - UNIT 17-20 - WB - GRAMMAR A, B
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122038
 29. SPEAK NOW 1 - UNIT 17-20 - GRAMMAR C, D
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000193039
 30. SPEAK NOW - UNIT 21
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020032
 31. SPEAK NOW 1 - UNIT 22
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043054

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: