Bài tập trắc nghiệm Lớp 6 - Global Success

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 6: Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009004
 2. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 6: Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010005
 3. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 6: Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009005
 4. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 6: Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007006
 5. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 7: Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003004
 6. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 7: Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001006
 7. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 7: Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008009
 8. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 7: Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008010
 9. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 8: Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004014
 10. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 8: Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009010
 11. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 8: Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005003
 12. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 8: Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006018
 13. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 9: Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006024
 14. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 9: Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005011
 15. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 9: Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007014
 16. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 9: Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010017
 17. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 10 (Our houses in the future): Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010022
 18. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 10 (Our houses in the future): Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010023
 19. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 10 (Our houses in the future): Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008025
 20. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 10 (Our houses in the future): Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010024
 21. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 11 (Our greener world): Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008026
 22. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 11 (Our greener world): Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002014
 23. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 11 (Our greener world): Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004022
 24. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 11 (Our greener world): Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007025
 25. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 12 (Robots): Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009024
 26. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 12 (Robots): Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002015
 27. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 12 (Robots): Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006030
 28. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 12 (Robots): Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005020
 29. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 1 (My new school): Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001041
 30. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 1 (My new school): Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004041
 31. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 1 (My new school): Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006051
 32. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 1 (My new school): Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001042
 33. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 2 (My house): Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009056
 34. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 2 (My house): Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005036
 35. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 2 (My house): Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002030
 36. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 2 (My house): Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007047
 37. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 3 (My friends): Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010043
 38. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 3 (My friends): Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004043
 39. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 3 (My friends): Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003039
 40. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 3 (My friends): Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006052
 41. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 4 (My neighbourhood): Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001044
 42. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 4 (My neighbourhood): Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003040
 43. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 4 (My neighbourhood): Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010044
 44. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 4 (My neighbourhood): Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006053
 45. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 5 (Natural wonders of Viet Nam): Phonetics and Speaking
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001045
 46. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 5 (Natural wonders of Viet Nam): Vocabulary and Grammar
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007048
 47. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 5 (Natural wonders of Viet Nam): Reading
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009057
 48. Tiếng Anh 6 Global Success - Unit 5 (Natural wonders of Viet Nam): Writing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010045

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: