Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Gồm 60 bài tập

 1. [001] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - PRONUNCIATION - CHUYÊN ĐỀ 1: CẶP ÂM /æ/ - /ʌ /
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000032002
 2. [002] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - PRONUNCIATION - CHUYÊN ĐỀ 1: CẶP ÂM /æ/ - /ʌ /
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084002
 3. [003] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC TỪ CÓ TẬN CÙNG LÀ ÂM /s/ - /z/ - /iz/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139002
 4. [004] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC TỪ CÓ TẬN CÙNG LÀ ÂM /s/ - /z/ - /iz/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105002
 5. [005] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 3: CẶP ÂM /b/ - /p/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098002
 6. [006] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 3: CẶP ÂM /b/ - /p/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000189001
 7. [007] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 4: CẶP ÂM /ɪ/ - /i:/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000015001
 8. [008] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 4: CẶP ÂM /ɪ/ - /i:/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000168003
 9. [009] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 5: CẶP ÂM /t/ - /st/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000184001
 10. [010] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 5: CẶP ÂM /t/ - /st/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187004
 11. [011] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 6: CẶP ÂM /s/ - /ʃ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118003
 12. [012] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 6: CẶP ÂM /s/ - /ʃ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000047002
 13. [013] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 7: CẶP ÂM /θ/ - /ð/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178002
 14. [014] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 7: CẶP ÂM /θ/ - /ð/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000144002
 15. [015] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 8: CẶP ÂM /eə/ - /iə/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133001
 16. [016] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 8: CẶP ÂM /eə/ - /iə/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104002
 17. [017] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 9: CẶP ÂM /ai/ - /əʊ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004147
 18. [018] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 9: CẶP ÂM /ai/ - /əʊ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000152002
 19. [019] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 10: CẶP ÂM /dr/ - /tr/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195003
 20. [020] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 10: CẶP ÂM /dr/ - /tr/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118004
 21. [021] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 11: CẶP ÂM /ɑ:/ - /æ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000086002
 22. [022] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 11: CẶP ÂM /ɑ:/ - /æ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000160003
 23. [023] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 12: CẶP ÂM /ɔi/ - /aʊ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079003
 24. [024] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 12: CẶP ÂM /ɔi/ - /aʊ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000075002
 25. [025] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 13: CẶP ÂM /ə/ - /ɜ:/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082004
 26. [026] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 13: CẶP ÂM /ə/ - /ɜ:/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000163001
 27. [027] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 14: CẶP ÂM /f/ - /v/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000142002
 28. [028] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 14: CẶP ÂM /f/ - /v/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004148
 29. [029] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 15: CẶP ÂM /k/ - /g/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140003
 30. [030] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 15: CẶP ÂM /k/ - /g/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000058004
 31. [031] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 16: CẶP ÂM /ɒ/ - /ɔ:/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020002
 32. [032] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 16: CẶP ÂM /ɒ/ - /ɔ:/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000017003
 33. [033] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 17: CẶP ÂM /tʃ/ - /dʒ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000147001
 34. [034] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 17: CẶP ÂM /tʃ/ - /dʒ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122002
 35. [035] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 18: CẶP ÂM /e/ - /eɪ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000136001
 36. [036] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 18: CẶP ÂM /e/ - /eɪ/
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080002
 37. [037] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 19: CÁCH ĐỌC ĐUÔI ‘ED’
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000055002
 38. [038] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 19: CÁCH ĐỌC ĐUÔI ‘ED’
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099005
 39. [039] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 20: TRỌNG ÂM VỚI TỪ CÓ HAI ÂM TIẾT
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000091002
 40. [040] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 20: TRỌNG ÂM VỚI TỪ CÓ HAI ÂM TIẾT
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000113004
 41. [041] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 21: TRỌNG ÂM VỚI TỪ BA ÂM TIẾT
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000064001
 42. [042] - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8 - CHUYÊN ĐỀ 21: TRỌNG ÂM VỚI TỪ BA ÂM TIẾT
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026003
 43. [043] - TEST 1 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000149003
 44. [044] - TEST 2 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000190001
 45. [045] - TEST 3 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101002
 46. [046] - TEST 4 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129001
 47. [047] - TEST 5 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000126001
 48. [048] - TEST 6 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000017004
 49. [049] - TEST 8 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000059001
 50. [050] - TEST 9 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127002
 51. [051] - TEST 10 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057002
 52. [052] - TEST 11 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083004
 53. [053] - TEST 12 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000192003
 54. [054] - TEST 13 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000163002
 55. [055] - TEST 14 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026004
 56. [056] - TEST 15 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000128002
 57. [057] - TEST 16 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000026005
 58. [058] - TEST 18 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000078003
 59. [059] - TEST 19 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000032003
 60. [060] - TEST 20 - Bài tập Ngữ âm - Trọng âm môn Tiếng Anh - Ôn thi vào Lớp 6 các trường Chuyên, CLC và HSG 6,7,8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135001

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: