READING - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

DẠNG CÂU HỎI Ý CHÍNH

 1. READING 01 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi ý chính)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132040
 2. READING 02 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi ý chính)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000068036

DẠNG CÂU HỎI TỪ VỰNG

 1. READING 03 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000168042
 2. READING 04 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101041
 3. READING 05 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000090047
 4. READING 06 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129055
 5. READING 07 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000137033
 6. READING 08 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005190
 7. READING 09 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000048042
 8. READING 10 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000038044
 9. READING 11 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133046
 10. READING 12 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139048
 11. READING 13 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176050
 12. READING 14 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088059
 13. READING 15 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171050
 14. READING 16 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi từ vựng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157054

DẠNG CÂU HỎI THÔNG TIN CHI TIẾT

 1. READING 17 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043056
 2. READING 18 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000137034
 3. READING 19 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000138044
 4. READING 20 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057049
 5. READING 21 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000191050
 6. READING 22 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029043
 7. READING 23 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000071049
 8. READING 24 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167045
 9. READING 25 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012045
 10. READING 26 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000152050
 11. READING 27 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000037041
 12. READING 28 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000111043
 13. READING 29 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin chi tiết)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119049

DẠNG CÂU HỎI THÔNG TIN SUY LUẬN

 1. READING 30 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000121041
 2. READING 31 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000182048
 3. READING 32 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000034041
 4. READING 33 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139049
 5. READING 34 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000025045
 6. READING 35 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000034042
 7. READING 36 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052052
 8. READING 37 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000180049
 9. READING 38 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000134035
 10. READING 39 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000034043
 11. READING 40 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Dạng câu hỏi thông tin suy luận)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102035

CÁC DẠNG CÂU HỎI KHÁC

 1. READING 41 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120055
 2. READING 42 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000163047
 3. READING 43 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105063
 4. READING 44 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000136048
 5. READING 45 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000058044
 6. READING 46 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000103035
 7. READING 47 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013052
 8. READING 48 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043057
 9. READING 49 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013053
 10. READING 50 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000145044
 11. READING 51 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000162043
 12. READING 52 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Các dạng câu hỏi khác)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079045

BÀI ĐỌC TỔNG HỢP

 1. READING 53 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Bài đọc tổng hợp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002170
 2. READING 54 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Bài đọc tổng hợp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000182049
 3. READING 55 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Bài đọc tổng hợp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135053
 4. READING 56 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Bài đọc tổng hợp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000150048
 5. READING 57 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Bài đọc tổng hợp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000196045
 6. READING 58 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Bài đọc tổng hợp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073057
 7. READING 59 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Bài đọc tổng hợp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197048
 8. READING 60 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Bài đọc tổng hợp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000023040
 9. READING 61 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1 (Bài đọc tổng hợp)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000142046

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: