Câu hỏi Trắc nghiệm theo đề minh họa 2023 - Luyện thi THPT ĐỊA LÍ

Tiếp tục cập nhật...

 1. [CÂU 42] Trắc nghiệm Atlat trang khí hậu (trang 9) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000150007
 2. [CÂU 43] Trắc nghiệm Atlat Công nghiệp trọng điểm (trang 22) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000136008
 3. [CÂU 44] Trắc nghiệm Vấn đề phát triển ngành Công nghiệp trọng điểm - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000065009
 4. [CÂU 46] Trắc nghiệm Atlat trang 17 (Kinh tế chung) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000049008
 5. [CÂU 47] Trắc nghiệm Atlat trang 29 (Vùng ĐNB, ĐBSCL) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199007
 6. [CÂU 48] Trắc nghiệm Atlat trang 10 (Các hệ thống sông) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000063010
 7. [CÂU 49] Trắc nghiệm chủ đề Cơ cấu ngành công nghiệp - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194011
 8. [CÂU 50] Trắc nghiệm chủ đề: Đông Nam Bộ - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118008
 9. [CÂU 51] Trắc nghiệm chủ đề: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên (Atlat trang 28) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020006
 10. [CÂU 52] Trắc nghiệm chủ đề: Vùng Bắc Trung Bộ - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000141005
 11. [CÂU 53] Trắc nghiệm chủ đề: Giao thông (Atlat trang 23) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000065010
 12. [CÂU 54] Trắc nghiệm chủ đề: Du lịch (Atlat trang 25) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159011
 13. [CÂU 55] Trắc nghiệm chủ đề: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng (Atlat trang 26) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135011
 14. [CÂU 56] Trắc nghiệm chủ đề: Công nghiệp chung (Atlat trang 21) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043012
 15. [CÂU 57] Trắc nghiệm chủ đề: Dân số (Atlat trang 15) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132006
 16. [CÂU 58] Trắc nghiệm chủ đề: Hành chính (Atlat trang 4, 5) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000037004
 17. [CÂU 59] Trắc nghiệm chủ đề: Các miền tự nhiên (Atlat trang 13, 14) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085011
 18. [CÂU 60] Trắc nghiệm chủ đề: Sử dụng và bảo vệ tự nhiên - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129008
 19. [CÂU 61] Trắc nghiệm chủ đề: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095012
 20. [CÂU 62] Trắc nghiệm chủ đề: Nông nghiệp (Atlat trang 19) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000044009
 21. [CÂU 63] Trắc nghiệm chủ đề: Vấn đề phát triển nông nghiệp - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027006
 22. [CÂU 64] Trắc nghiệm chủ đề: Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000157017
 23. [CÂU 65] Trắc nghiệm chủ đề: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073007
 24. [CÂU 66] Trắc nghiệm chủ đề: Lao động và việc làm - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185005
 25. [CÂU 67] Trắc nghiệm chủ đề: Vấn đề phát triển kinh tế biển, đảo - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179010
 26. [CÂU 68] Trắc nghiệm chủ đề: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109013
 27. [CÂU 69] Trắc nghiệm chủ đề: Đô thị hóa - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040011
 28. [CÂU 70] Trắc nghiệm chủ đề: Giao thông vận tải và Thông tin liên lạc - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000114007
 29. [CÂU 71] Trắc nghiệm chủ đề: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194012
 30. [CÂU 72] Trắc nghiệm chủ đề: Thương mại và du lịch - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174009
 31. [CÂU 75] Trắc nghiệm chủ đề: Vấn đề phát triển KTXH ở Duyên hải Nam Trung Bộ - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000092005
 32. [CÂU 76] Trắc nghiệm chủ đề: Vấn đề cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073008
 33. [CÂU 77] Trắc nghiệm chủ đề: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000195013
 34. [CÂU 78] Trắc nghiệm chủ đề: Vấn đề phát triển Kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000160011
 35. [CÂU 79] Trắc nghiệm chủ đề: Đặc điểm chung của Tự nhiên Việt Nam (Bài tập 1) - Luyện thi THPT theo đề minh họa môn ĐỊA LÍ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000079012

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: