Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World) theo từng Unit

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. UNIT 1: FREE TIME - LESSON 1 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061025
 2. UNIT 1: FREE TIME - LESSON 2 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084031
 3. UNIT 1: FREE TIME - TEST FOR UNIT 1 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000106033
 4. UNIT 2: HEALTH - LESSON 1 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067029
 5. UNIT 2: HEALTH - LESSON 2 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000064020
 6. UNIT 2: HEALTH - TEST FOR UNIT 2 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000129038
 7. UNIT 3: MUSIC AND ARTS - LESSON 1 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000124022
 8. UNIT 3: MUSIC AND ARTS - LESSON 2 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009167
 9. UNIT 3: MUSIC AND ARTS - TEST FOR UNIT 3 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000072021
 10. UNIT 4: COMMUNITY SERVICES - LESSON 1 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000183036
 11. UNIT 4: COMMUNITY SERVICES - LESSON 2 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000099031
 12. UNIT 4: COMMUNITY SERVICES - TEST FOR UNIT 4 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000057030
 13. UNIT 5: FOOD AND DRINKS - LESSON 1 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000151033
 14. UNIT 5: FOOD AND DRINKS - LESSON 2 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020025
 15. UNIT 5: FOOD AND DRINKS - TEST FOR UNIT 5 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000183037
 16. UNIT 6: EDUCATION - LESSON 1 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133023
 17. UNIT 6: EDUCATION - LESSON 2 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043036
 18. UNIT 6: EDUCATION - TEST FOR UNIT 6 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000065027
 19. UNIT 7: TRANSPORTATION - LESSON 1 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000074023
 20. UNIT 7: TRANSPORTATION - LESSON 2 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000144031
 21. UNIT 7: TRANSPORTATION - TEST FOR UNIT 7 - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 (i-Learn Smart World)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098028

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: