Bài tập Luyện thi vào lớp 10 theo từng kỹ năng

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

Đang tiếp tục cập nhật...

 1. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp (Mã 001)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005038
 2. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp (Mã 002)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004045
 3. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp (Mã 003)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002033
 4. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp (Mã 004)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002034
 5. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp (Mã 005)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008052
 6. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp (Mã 006)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006055
 7. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp (Mã 007)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007049
 8. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp (Mã 008)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009059
 9. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp (Mã 009)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009060
 10. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Chức năng giao tiếp (Mã 010)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003042
 11. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Chức năng giao tiếp (Mã 011)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008053
 12. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Từ đồng nghĩa (Mã 012)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005039
 13. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Từ đồng nghĩa (Mã 013)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004047
 14. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Từ đồng nghĩa (Mã 014)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009061
 15. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Từ đồng nghĩa (Mã 015)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009062
 16. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Từ trái nghĩa (Mã 016)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005040
 17. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Từ trái nghĩa (Mã 017)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002035
 18. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Tìm lỗi sai (Mã 018)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002036
 19. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Tìm lỗi sai (Mã 019)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004048
 20. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Tìm lỗi sai (Mã 020)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002037
 21. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Viết lại câu (Mã 021)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010046
 22. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Viết lại câu (Mã 022)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001046
 23. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Viết lại câu (Mã 023)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006056
 24. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Viết câu (Mã 024)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002038
 25. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Viết câu (Mã 025)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007051
 26. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ pháp - Viết câu (Mã 026)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003043
 27. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ âm (Mã 027)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097005
 28. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ âm (Mã 028)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109006
 29. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ âm (Mã 029)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000183004
 30. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ âm (Mã 030)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000191001
 31. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ âm (Mã 031)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054004
 32. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - Phần Ngữ âm (Mã 032)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083006
 33. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 30: VIẾT LẠI CÂU VỚI CÁC TỪ CHO SẴN (Mã 130.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000070001
 34. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 30: VIẾT LẠI CÂU VỚI CÁC TỪ CHO SẴN (Mã 130.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000066004
 35. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 29: CÂU ĐỒNG NGHĨA (Mã 129.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197005
 36. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 29: CÂU ĐỒNG NGHĨA (Mã 129.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198007
 37. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 27: CÂU CÓ CHỨC NĂNG GIAO TIẾP (Mã 127.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000011005
 38. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 27: CÂU CÓ CHỨC NĂNG GIAO TIẾP (Mã 127.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003150
 39. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 26: TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA (Mã 126.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000030002
 40. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 26: TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA (Mã 126.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000158004
 41. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 26: TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA (Mã 126.3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000035004
 42. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 26: TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA (Mã 126.4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178005
 43. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 24: GIỚI TỪ (Mã 124.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085007
 44. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 24: GIỚI TỪ (Mã 124.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006146
 45. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 24: GIỚI TỪ (Mã 124.3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082008
 46. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 24: GIỚI TỪ (Mã 124.4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000063006
 47. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 23: LIÊN TỪ (Mã 123.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000142007
 48. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 23: LIÊN TỪ (Mã 123.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046006
 49. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 23: LIÊN TỪ (Mã 123.3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097013
 50. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 22: TRẬT TỰ CỦA TÍNH TỪ (Mã 122.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000097014
 51. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 22: TRẬT TỰ CỦA TÍNH TỪ (Mã 122.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125009
 52. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 21: CẤU TẠO CỦA TỪ (Mã 121.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000101005
 53. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 21: CẤU TẠO CỦA TỪ (Mã 121.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140008
 54. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM - Bài tập Phần Phát âm (Mã 101.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000075006
 55. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM - Bài tập Phần Phát âm (Mã 101.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000032005
 56. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM - Bài tập Phần Phát âm (Mã 101.3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174007
 57. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM - Bài tập Phần Phát âm (Mã 101.4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000054007
 58. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM - Bài tập Phần Trọng âm (Mã 101.5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000085008
 59. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM - Bài tập Phần Trọng âm (Mã 101.6)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000186009
 60. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ (Mã 102.1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000156009
 61. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ (Mã 102.2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000070002
 62. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ (Mã 102.3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000072003
 63. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ (Mã 102.4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000128005
 64. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ (Mã 102.5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000042006
 65. Bài tập Luyện thi vào lớp 10 - CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ (Mã 102.6)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109009

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: