Listening Test for Kids

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. Listening Test for Kids - Test 1 (Primary 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007102
 2. Listening Test for Kids - Test 2 (Primary 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005103
 3. Listening Test for Kids - Test 3 (Primary 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010106
 4. Listening Test for Kids - Test 4 (Primary 1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004105
 5. Listening Test for Kids - Test 5 (Primary 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007103
 6. Listening Test for Kids - Test 6 (Primary 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001103
 7. Listening Test for Kids - Test 7 (Primary 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005104
 8. Listening Test for Kids - Test 8 (Primary 2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004106
 9. Listening Test for Kids - Test 9 (Primary 3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005105
 10. Listening Test for Kids - Test 11 (Primary 3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008107
 11. Listening Test for Kids - Test 12 (Primary 3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007104
 12. Listening Test for Kids - Test 13 (Primary 4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007105
 13. Listening Test for Kids - Test 14 (Primary 4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007106
 14. Listening Test for Kids - Test 15 (Primary 4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006102
 15. Listening Test for Kids - Test 16 (Primary 4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010107
 16. Listening Test for Kids - Test 17 (Primary 5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005106
 17. Listening Test for Kids - Test 18 (Primary 5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007107
 18. Listening Test for Kids - Test 19 (Primary 5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002107
 19. Listening Test for Kids - Test 20 (Primary 5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010108
 20. Listening Test for Kids - Test 21 (Primary 6)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007108
 21. Listening Test for Kids - Test 22 (Primary 6)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008108
 22. Listening Test for Kids - Test 23 (Primary 6)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007109
 23. Listening Test for Kids - Test 24 (Primary 6)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001104

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: