GET READY FOR STARTERS

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

GV: NGUYỄN THỊ QUẾ - Trường THCS Minh Hà - Canh Nậu - 0836678083

 1. Starter - Hello 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067004
 2. STARTERS- HELLO 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000171005
 3. STARERS - I LOVE ANIMALS.
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000110009
 4. STARERS - I LOVE ANIMALS 2.
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061005
 5. STARERS - I LOVE ANIMALS 3.
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000118007
 6. Starter-unit 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194015
 7. STARTER - UNIT 3 - nghe 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033015
 8. STARTER - UNIT 3 - nghe 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000050012
 9. STARTER - UNIT 3 - 3
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000114014
 10. STARTER - UNIT 4 - nghe 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185010
 11. STARTER - UNIT 4 - 2 ( PAGE 29)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000160021
 12. STATER - UNIT 5 - STORY AND LISTEN
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000019011
 13. STARTER - UNIT 5 - PAGE 34
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043026
 14. STARTER - PRACTICE TEST - PAGE 35
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127022
 15. STARTER - REVISON 1 - QUESTON 5 - 38
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000161022
 16. TEST
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005172
 17. GET READY FOR STARTERS - UNIT 6 - QUESTION 2 - PAGE 41
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133022
 18. GET READY FOR STARTERS - unit 6 - PRACTICE TEST - PAGE 45
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000153025
 19. GET READY FOR STARTERS - UNIT 7 - PAGE 46
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104030
 20. GET READY FOR STARTERS - unit 7 - STORY - PAGE 48
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000023024
 21. GET READY FOR STARTERS - UNIT 8 - 54, 57
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000175052
 22. GET READY FOR STARTERS - UNIT 9 - PAGE 59-63
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000061043
 23. GET READY FOR STARTERS - UNIT 10 - PAGE 65-72
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000134030
 24. GET READY FOR STARTERS - UNIT 11 - STORY
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000032060
 25. GET READY FOR STARTERS - UNIT 12 - STORY
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028054
 26. GET READY FOR STARTERS - UNIT 13 - STORY
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140041
 27. GET READY FOR STARTERS - UNIT 14 - STORY
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135066
 28. GET READY FOR STARTERS - UNIT 15 - STORY
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123050

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: