Trang Nguyen- English 7 Global Success

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

E7-GS- Unit 1

 1. E7- Unit 1 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000069028
 2. E7- Unit 1 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000046034
 3. E7- Unit 1 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139031

E7- GS- Unit 2

 1. E7- Unit 2 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131026
 2. E7- Unit 2 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095037
 3. E7- Unit 2 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000051029
 4. E7- Unit 2 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000109035

E7- GS- Unit 3

 1. Kiểm tra sau Units 1 + 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000013046
 2. E7- Unit 3- Lý thuyết về Quá khứ đơn
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000069039
 3. E7- Unit 3 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000081045
 4. E7- Unit 3 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005180
 5. E7- Unit 3 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000198030
 6. E7- Unit 3 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098040
 7. E7- Unit 3 (5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000050040

E7- GS- Thi giữa kỳ I

 1. E7- Thi giữa kỳ I (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000056038
 2. E7- Thi giữa kỳ I (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000045038

E7- GS- Unit 4

 1. E7- Unit 4 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036039
 2. E7- Unit 4 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043051
 3. E7- Unit 4 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000102030
 4. E7- Unit 4 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052046
 5. E7- Unit 4 (5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197042

E7- GS- UNIT 5

 1. E7- Unit 5 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000164027
 2. E7- Unit 5 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000078048
 3. E7- Unit 5 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000058041
 4. E7- Unit 5 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000021044
 5. E7- Unit 5 (5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000024041

E7-GS- UNIT 6

 1. Test after Unit 4 & Unit 5
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000090044
 2. E7- Unit 6- Lý thuyết về giới từ
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020042
 3. E7- Unit 6 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000093047
 4. E7- Unit 6 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139043
 5. E7- Unit 6 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000028044
 6. E7- Unit 6 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000154051
 7. E7- Unit 6 (5)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010184

THI CUỐI HỌC KỲ I

 1. E7- Thi học kỳ 1 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000174052
 2. E7- Thi học kỳ 1 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000108044

E7- GS- UNIT 7

 1. E7- Unit 7 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000089039
 2. E7- Unit 7 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000082044
 3. E7- Unit 7 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000128031
 4. E7- Unit 7 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000190048

E7- GS- UNIT 8

 1. E7- Unit 8 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000067042
 2. E7- Unit 8 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000112040
 3. E7- Unit 8 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000153043
 4. E7- Unit 8 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000086035
 5. E7- Test for Units 7 & 8
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012040

E7- GS- UNIT 9

 1. E7- Unit 9 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199037
 2. E7- Unit 9 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000091043
 3. E7- Unit 9 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006188
 4. E7- Unit 9 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000050044

E7- GS- THI GIỮA KỲ 2

 1. Test 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000049046
 2. Test 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000034037

E7- GS- UNIT 10

 1. E7- Unit 10 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000115047
 2. E7- Unit 10 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000186041
 3. E7- Unit 10 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000025042
 4. E7- Unit 10 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000103029

E7- GS- UNIT 11

 1. E7- Unit 11 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000015042
 2. E7- Unit 11 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000047037
 3. E7- Unit 11 (3)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020043
 4. E7- Unit 11 (4)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000060045
 5. E7- Test after Units 10 & 11
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000089043

E7- GS- UNIT 12

 1. E7- Unit 12 (1)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000161041
 2. E7- Unit 12 (2)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000083053

THI CUỐI HỌC KỲ II

 1. Test 1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000018035
 2. Test 2
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052048

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: