LISTENING - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

PART 1

 1. LISTENING - PART 1 - BÀI 1 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197050
 2. LISTENING - PART 1 - BÀI 2 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000068038
 3. LISTENING - PART 1 - BÀI 3 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166041
 4. LISTENING - PART 1 - BÀI 4 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000036041
 5. LISTENING - PART 1 - BÀI 5 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000039048
 6. LISTENING - PART 1 - BÀI 6 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088060
 7. LISTENING - PART 1 - BÀI 7 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000025046
 8. LISTENING - PART 1 - BÀI 8 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031050
 9. LISTENING - PART 1 - BÀI 9 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000060049
 10. LISTENING - PART 1 - BÀI 10 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000024048
 11. LISTENING - PART 1 - BÀI 11 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004205
 12. LISTENING - PART 1 - BÀI 12 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000016043

PART 2

 1. LISTENING - PART 2 - BÀI 1 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000110044
 2. LISTENING - PART 2 - BÀI 2 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000022047
 3. LISTENING - PART 2 - BÀI 3 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000146050
 4. LISTENING - PART 2 - BÀI 4 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084054
 5. LISTENING - PART 2 - BÀI 5 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000185038
 6. LISTENING - PART 2 - BÀI 6 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004206
 7. LISTENING - PART 2 - BÀI 7 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000087043
 8. LISTENING - PART 2 - BÀI 8 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000084055
 9. LISTENING - PART 2 - BÀI 9 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000096036
 10. LISTENING - PART 2 - BÀI 10 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000049047
 11. LISTENING - PART 2 - BÀI 11 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000140030
 12. LISTENING - PART 2 - BÀI 12 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000044043
 13. LISTENING - PART 2 - BÀI 13 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105064
 14. LISTENING - PART 2 - BÀI 14 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194052
 15. LISTENING - PART 2 - BÀI 15 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000188046
 16. LISTENING - PART 2 - BÀI 16 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000122042
 17. LISTENING - PART 2 - BÀI 17 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000033048
 18. LISTENING - PART 2 - BÀI 18 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000050051
 19. LISTENING - PART 2 - BÀI 19 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000068039
 20. LISTENING - PART 2 - BÀI 20 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165042
 21. LISTENING - PART 2 - BÀI 21 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000139051
 22. LISTENING - PART 2 - BÀI 22 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000187054
 23. LISTENING - PART 2 - BÀI 23 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095056
 24. LISTENING - PART 2 - BÀI 24 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000062045
 25. LISTENING - PART 2 - BÀI 25 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008189
 26. LISTENING - PART 2 - BÀI 26 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008190
 27. LISTENING - PART 2 - BÀI 27 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127045
 28. LISTENING - PART 2 - BÀI 28 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000017037
 29. LISTENING - PART 2 - BÀI 29 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000029044
 30. LISTENING - PART 2 - BÀI 30 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000169055
 31. LISTENING - PART 2 - BÀI 31 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000189041
 32. LISTENING - PART 2 - BÀI 32 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000177048
 33. LISTENING - PART 2 - BÀI 33 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000120056
 34. LISTENING - PART 2 - BÀI 34 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000098050
 35. LISTENING - PART 2 - BÀI 35 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000068041
 36. LISTENING - PART 2 - BÀI 36 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005193
 37. LISTENING - PART 2 - BÀI 37 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000068042

PART 3

 1. LISTENING - PART 3 - BÀI 1 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000197051
 2. LISTENING - PART 3 - BÀI 2 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095057
 3. LISTENING - PART 3 - BÀI 3 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000108050
 4. LISTENING - PART 3 - BÀI 4 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001174
 5. LISTENING - PART 3 - BÀI 5 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176051
 6. LISTENING - PART 3 - BÀI 6 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178038
 7. LISTENING - PART 3 - BÀI 7 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132041
 8. LISTENING - PART 3 - BÀI 8 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000040041
 9. LISTENING - PART 3 - BÀI 9 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000124037
 10. LISTENING - PART 3 - BÀI 10 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000168043
 11. LISTENING - PART 3 - BÀI 11 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166042
 12. LISTENING - PART 3 - BÀI 12 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199041
 13. LISTENING - PART 3 - BÀI 13 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000064037
 14. LISTENING - PART 3 - BÀI 14 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000163048
 15. LISTENING - PART 3 - BÀI 15 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000159045
 16. LISTENING - PART 3 - BÀI 16 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000179049
 17. LISTENING - PART 3 - BÀI 17 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132042
 18. LISTENING - PART 3 - BÀI 18 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000178039
 19. LISTENING - PART 3 - BÀI 19 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000106053
 20. LISTENING - PART 3 - BÀI 20 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000068043
 21. LISTENING - PART 3 - BÀI 21 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000135054
 22. LISTENING - PART 3 - BÀI 22 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002171
 23. LISTENING - PART 3 - BÀI 23 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000192048
 24. LISTENING - PART 3 - BÀI 24 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000193044
 25. LISTENING - PART 3 - BÀI 25 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000027061
 26. LISTENING - PART 3 - BÀI 26 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000123045
 27. LISTENING - PART 3 - BÀI 27 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000074045
 28. LISTENING - PART 3 - BÀI 28 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000148054
 29. LISTENING - PART 3 - BÀI 29 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006192
 30. LISTENING - PART 3 - BÀI 30 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000081059
 31. LISTENING - PART 3 - BÀI 31 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000136049
 32. LISTENING - PART 3 - BÀI 32 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000103036
 33. LISTENING - PART 3 - BÀI 33 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000104058
 34. LISTENING - PART 3 - BÀI 34 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000199042
 35. LISTENING - PART 3 - BÀI 35 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000017038
 36. LISTENING - PART 3 - BÀI 36 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000132043
 37. LISTENING - PART 3 - BÀI 37 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000080038
 38. LISTENING - PART 3 - BÀI 38 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000100043
 39. LISTENING - PART 3 - BÀI 39 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000094036
 40. LISTENING - PART 3 - BÀI 40 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000020046
 41. LISTENING - PART 3 - BÀI 41 - ÔN THI VSTEP B1, B2, C1
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000167046

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: