STORY

Cô Nguyễn Thị Quế - GV trường THCS Minh Hà Canh Nậu.

 1. Going to the Zoo
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000141028
 2. Christmas Time
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000166025
 3. She Goes to the Nurse
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165025
 4. Waiting
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000038021
 5. Chores
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000050031
 6. The First Song
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000047025
 7. Visiting the Doctor
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000038022
 8. Different Foods
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000044029
 9. The Corner
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000076027
 10. Surprise Party
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176034
 11. A New Pet
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000052035
 12. Group Project
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000152032
 13. A Cat and A Mouse
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008176
 14. Lemonade Stand
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000031035
 15. New and Old
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009175
 16. The Kind Dentist
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125034
 17. A Trip to the Library
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000066025
 18. A Lot of Ants
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000053030
 19. Picking a Costume
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000119028
 20. Petting Zoo
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000125035
 21. Mom is Mad
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000073051
 22. Father's Day
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000042041
 23. The Baby Sister
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000153042
 24. Sometimes You Lose
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133041
 25. A New Home
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000072033
 26. Chris and His Fish
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005186
 27. The Oldest Brother
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127039
 28. A Successful Trade
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000105058
 29. Making a Snowman
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000151041
 30. English Skills
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000194045
 31. Practicing Drawing
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000133042
 32. A Day for Ice Cream
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000138040
 33. Taking Tests
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000065040
 34. Helen is Busy
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000131039
 35. Messing Up
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000176044
 36. Introducing Myself
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000173034
 37. A Long Wait
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000165038
 38. The Teacher Takes Away His Phone
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000019033
 39. No One Likes the Flu
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000186039
 40. The Circus
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000088054
 41. An Unhealthy Boy
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000043053

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: