Tổng hợp Đề thi Học kỳ 2

Sưu tầm và tổng hợp các đề thi Học kỳ 2 do giáo viên biên soạn trên YourHomework.net và chia sẻ.
Các đề thi mới sẽ cập nhật ở đây

 1. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 1 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001077
 2. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 1 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001096
 3. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 1 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010094
 4. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 1 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002090
 5. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002075
 6. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006093
 7. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003071
 8. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006094
 9. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 2 - Global Success - Học kỳ 2 [Mã 005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007091
 10. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 - Học kì 2 sách Global Success [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008066
 11. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002058
 12. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007070
 13. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003061
 14. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001070
 15. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Học kỳ 2 [Mã 006]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010065
 16. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - i-Learn Smart Start - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003072
 17. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - i-Learn Smart Start - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001086
 18. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Wonderful World - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005081
 19. SAMPLE TEST E3 WONDERFUL WORLD TERM 2 _ 001
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000434014
 20. SAMPLE TEST E3 WONDERFUL WORLD TERM 2 _ 002
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000361021
 21. SAMPLE TEST E3 WONDERFUL WORLD TERM 2 _ 003
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000146122
 22. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Wonderful World - Học kỳ 2 [Mã 004] (Ms Phượng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000242020
 23. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 3 - Wonderful World - Học kỳ 2 [Mã 005] (Ms Phượng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000431018
 24. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 4 - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003062
 25. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 4 - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009077
 26. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 4 (Smart Start) - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004078
 27. Final test - Semester 2 (Wonderful world 4) - Ms.Quynh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000448014
 28. TERM 2 TEST - ENGLISH 4 Wonderful World No 001 (Ms. Phượng)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000267019
 29. Final test 02 - semester 2 (Wonderful world 4) - Ms. Quynh
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000204024
 30. EOW 4 - TERM 2 REVIEW 2 (Ms. Thảo)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000286019
 31. EOW 4 - TERM 2 REVIEW 1 (Ms. Thảo)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000095154
 32. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 5 - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003063
 33. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 5 - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002063
 34. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 5 - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008071
 35. ENGLISH GRADE 5 - FINAL TEST 3(Ms. ALICE)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000228016
 36. End-of-term Test 1 (Semester 2) - Tiếng Anh Lớp 6 - Global Success [001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001067
 37. End-of-term Test 2 (Semester 2) - Tiếng Anh Lớp 6 - Global Success [002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001068
 38. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008079
 39. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000003069
 40. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007086
 41. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010069
 42. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002071
 43. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009086
 44. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007088
 45. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 6 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006091
 46. ENGLISH TEST FOR GRADE 6 (Ms. Alice)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000127144
 47. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002069
 48. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001078
 49. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008073
 50. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009084
 51. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007083
 52. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004086
 53. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001081
 54. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009085
 55. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007084
 56. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - Friends Plus - Học kỳ 2 [Mã 005]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007085
 57. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002072
 58. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008075
 59. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 7 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008076
 60. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 8 - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001079
 61. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 8 - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008074
 62. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 8 - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005069
 63. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 8 - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000002070
 64. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 9 (mới) - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001097
 65. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 9 (mới) - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008096
 66. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 9 (mới) - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000010098
 67. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008080
 68. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000009089
 69. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000005073
 70. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - Global success - Học kỳ 2 [Mã 004]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000004089
 71. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007090
 72. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000001083
 73. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 10 - i-Learn Smart World - Học kỳ 2 [Mã 003]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000008081
 74. Ms. Dung Purple's - GRADE 10 - KIẾN THỨC TỔNG QUÁT ÔN THI CUỐI KÌ 2 (23-24)
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000286020
 75. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 11 - Học kỳ 2 [Mã 001]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000007098
 76. [Đề thi] - Tiếng Anh lớp 11 - Học kỳ 2 [Mã 002]
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000006100
 77. ĐỀ THI CUỐI KỲ 12 - 2023-2024 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC-AN GIANG
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000012125
 78. GRADE 11 - REVISION FOR THE FINAL TERM
  https://yourhomework.net/quiz/test/000000300016

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: