Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh

Theo dõi Nhóm Facebook để được cập nhật các bài học thường xuyên.

 1. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 001)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001050
 2. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 002)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001051
 3. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 003)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001052
 4. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 004)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001053
 5. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 005)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001054
 6. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 006)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001055
 7. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 007)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001056
 8. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 008)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001057
 9. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 009)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001058
 10. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 010)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001059
 11. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 011)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001060
 12. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 012)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001061
 13. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 013)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001062
 14. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 014)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001063
 15. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 015)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001064
 16. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 016)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001065
 17. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 017)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001066
 18. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 018)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001067
 19. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 019)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001068
 20. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 020)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001069
 21. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 021)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001070
 22. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 022)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001071
 23. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 023)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001072
 24. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 024)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001073
 25. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 025)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001074
 26. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 026)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001075
 27. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 027)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001076
 28. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 028)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001077
 29. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 029)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001078
 30. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 030)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001079
 31. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 031)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001080
 32. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 032)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001081
 33. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 033)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001082
 34. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 034)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001083
 35. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 035)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001084
 36. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 036)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001085
 37. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 037)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001086
 38. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 038)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001087
 39. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 039)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001088
 40. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 040)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001089
 41. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 041)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001090
 42. Bài tập Đọc hiểu - Luyện thi THPT Quốc gia Tiếng Anh (Mã 042)
  https://yourhomework.net/quiz/test/100000001091

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: