Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [003]

Họ tên: Hãy nhập tên để nhận kết quả làm bài!

Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Question 1. Xếp các số: 9 , 2 , 5 , 7 theo thứ tự từ lớn đến bé?
Question 2. Phép tính: 7 – 1 …. 2 = 8 . Dấu nào điền vào ô trống?
Question 3. Điền số vào chỗ trống: 10 – 2 – 3 = ?
Question 4. 10 - …. = 4. Điền số nào vào ô trống?
Question 5. Số cần điền vào: 8 - ….. = 6 là:
Question 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1 + 5 + …. = 8
Question 7. 3 + 5 = 9 - ….. . Điền số nào vào ô trống?
Question 8. 8 = 10 …. 2 .Dấu nào điền vào ô trống?
Question 9. Cho dãy số: 0 , 2 , 4 , …. , 8. Số cần điền là:

Question 3
Question 10. Có mấy hình vuông?

My name: Chưa đặt tên

[Not you?]

Kết quả bài làm:
Trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 1 - Học kỳ 1 [003]

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: