TIẾNG ANH 7-UNIT 1-HOBBIES-PRONUNCIATION-/ə/-/ɜː/ [001]

Họ tên: Hãy nhập tên để nhận kết quả làm bài!

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

FIND THE WORD WHICH HAS A DIFFERENT SOUND IN THE PART UNDERLINED

Question 1. banana
Question 2. world
Question 3. girl
Question 4. answer
Question 5. mother
Question 6. early
Question 7. upon
Question 8. parent
Question 9. learn
Question 10. hurt
Question 11. carrot
Question 12. doctor
Question 13. word
Question 14. dirty
Question 15. bird
Question 16. cinema
Question 17. first
Question 18. common
Question 19. focus
Question 20. collect

My name: Chưa đặt tên

[Not you?]

Kết quả bài làm:
TIẾNG ANH 7-UNIT 1-HOBBIES-PRONUNCIATION-/ə/-/ɜː/ [001]

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: