TIẾNG ANH 5 BGD- TÌM LỖI SAI- UNIT 4

Họ tên: Hãy nhập tên để nhận kết quả làm bài!

☘Team Yourhomework chúc các con luôn chăm ngoan và học tập tốt!!! ❤️❤️❤️
☘Người soạn: Ms. Đỗ Quỳnh Trang_0352. 543. 380
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

SELECT THE MISTAKE IN EACH SENTENCE (TÌM LỖI SAI TRONG MỖI CÂU)

Question 1. Last week, my brother and I join a book fair.

Question 2. What did you did at your birthday party last month?

Question 3. Did you stayed at home and watch TV?- No, I didn't.

Question 4. Who did you meet on the party? (meet: gặp gỡ)

Question 5. He bought two comic book at the book fair.

Question 6. When did the party finished? - At 10 p.m.

Question 7. I didn't went fishing yesterday.

Question 8. What did she do last summer holiday?- She eats nice food and drink.

Question 9. He invited four classmate to his birthday party yesterday.

Question 10. Did they play hide and seek at the party?- Yes, they didn't.

My name: Chưa đặt tên

[Not you?]

Kết quả bài làm:
TIẾNG ANH 5 BGD- TÌM LỖI SAI- UNIT 4

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: