[098] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 5

Họ tên: nhập tên

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC NGÔN NGỮ LUYỆN THI KHỐI 6 CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ 13: QUANTIFIER
Nguồn: Thầy Đại Lợi
Làm bài online: https://yourhomework.net/quiz/test/
Họ tên:_____________________________________ Lớp:__________

Exercise 5: Choose the correct answer to complete the sentence.

Question 1. My parents bought a lot of _____ for our new house.
Question 2. We’ve got a lot of _____.
Question 3. I’d like to travel abroad to broaden my _____.
Question 4. There are a lot of green _____ in the garden.
Question 5. These _____ will be very useful for this picnic.
Question 6. Look at these lovely little _____.
Question 7. We haven’t got much _____ left.
Question 8. _____ is one of my favourite subject.

My name: nhập tên

[Đổi tên/Not you?]

Kết quả bài làm:
[098] - Trọng tâm kiến thức luyện thi Khối 6 Chuyên - Chuyên đề 13: Exercise 5

Quý thầy cô cũng có thể tự mình tạo các bài tập trắc nghiệm tương tự và gửi cho học sinh làm bài. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: