🅐 Learn: Grade 3 - Unit 0 - L2 Classroom Intructions.

stand up

đứng lên

sit down

ngồi xuống

speak

nói

come in

đi vào

go out

đi ra

read aloud

đọc to

close the book

gấp sách lại

open the book

mở sách ra

look at the board

nhìn lên bảng

don't talk = be quiet

đừng nói/ yên lặng

listen

nghe

listen and repeat

nghe và nhắc lại