🅛 Connection: Ngày 1

Đó ko phải lỗi của bạn, đó là 1 vụ tai nạn
đi ngủ
It wasn't your fault. it was an accident
electricity
electric
going to bed
điện (N)
điện(adj)

Your name: ? [Not you?]