🅐 Learn: razkid aa red

red

màu đỏ

red hat

mũ đỏ

red shoes

giày đỏ

red ball

bóng đỏ

red balloon

bóng bay đỏ