🅐 Learn: Từ vựng căn bản IOE Lớp 3 - Chủ đề 7: TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CHẤT