Bộ từ vựng sách GS 7

Làm chủ tiếng Anh, khai sáng tương lai
Cùng HY English House nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn
Zalo: 0989.456.043

 1. Unit 1: Hobbies (GS7) - part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000016056
 2. Unit 1: Hobbies (GS7) - part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000028058
 3. Unit 2: Healthy living (GS 7) - part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000072052
 4. Unit 2: Healthy living (GS 7) - part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000036064
 5. Unit 3: Community services (GS 7) - Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000019079
 6. Unit 3: Community services (GS 7) - Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000029049
 7. Unit 4: Music and Art (GS 7) - Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000031066
 8. Unit 4: Music and Art (GS 7) - Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000073052
 9. Unit 5: Food and drink (GS 7) - Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000092073
 10. Unit 5: Food and drink (GS 7) - Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000025049
 11. Unit 6: A visit to a school (GS 7) -Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000062063
 12. Unit 6: A visit to a school (GS 7) -Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000049055
 13. Unit 7: Traffic (GS 7) - Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000097056
 14. Unit 7: Traffic (GS 7) - Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000022059
 15. Unit 8: Films (GS 7) - Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000010208
 16. Unit 8: Films (GS 7) - Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000080048
 17. Unit 9: Festivals around the world (GS 7) - Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000038064
 18. Unit 9: Festivals around the world (GS 7) - Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000002207
 19. Unit 10: Energy sources (GS 7) - Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000046052
 20. Unit 10: Energy sources (GS 7) - Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000061054
 21. Unit 11: Travelling in the future (GS 7) - Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000057076
 22. Unit 11: Travelling in the future (GS 7) - Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000013059
 23. Unit 12: English-Speaking countries (GS 7) - Part 1
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000088053
 24. Unit 12: English-Speaking countries (GS 7) - Part 2
  https://yourhomework.net/vocabulary/lesson/000000096083

Bài học Từ vựng


Bộ từ vựng do thầy cô chia sẻ