Cô giáo Thanh Huyền

Giáo viên tiếng Anh
Biên soạn tài liệu bổ trợ Tiếng Anh Tiểu học

Giáo viên tiếng Anh

Cô giáo Thanh Huyền

“To have another language is to possess a second soul.”
(Charlemagne)

Tạm dịch: Học thêm ngoại ngữ mới là sở hữu một tâm hồn thứ hai.

We Learn English

Gallery
Cô giáo Thanh Huyền
Cô giáo Thanh Huyền
Cô giáo Thanh Huyền
Cô giáo Thanh Huyền
Cô giáo Thanh Huyền
Cô giáo Thanh Huyền