Câu hỏi

Nội dung nào không phải là quyết định của Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 3/1945)?

Đáp án
B. Ra Quân lệnh số 1, phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[107] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 7 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG