Câu hỏi

Nội dung nào sau đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927 - 1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?

Đáp án
A. Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[107] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 7 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG