Câu hỏi

Phong trào Cần vương thất bại đã đặt ra yêu cầu thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Đáp án
C. Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[107] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 7 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG