Câu hỏi

Một trong những điểm đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (tháng 2/1930) so với Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo (tháng 10/1930) là việc xác định

Đáp án
C. lực lượng cách mạng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[107] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 7 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG