Câu hỏi

Nét nổi bật về tình hình tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

Đáp án
B. Trống rỗng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[107] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 7 - ĐỀ KHỞI ĐỘNG