Câu hỏi

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945)?

Đáp án
A. Thống nhất vấn đề cùng hợp tác để giải quyết hậu quả chiến tranh ở châu Âu.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[113] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 13