Câu hỏi

Trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (tháng 10/1930) qua chủ trương

Đáp án
A. tập hợp lực lượng toàn dân tộc để đấu tranh chống đế quốc.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[113] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 13