Câu hỏi

Hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương có điểm chung nào dưới đây?

Đáp án
A. Hạn chế sự phát triển của công nghiệp nặng.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[113] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 13