Câu hỏi

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 9/1960) đã xác định cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Đáp án
A. Quyết định trực tiếp.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[113] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 13