Câu hỏi

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để

Đáp án
A. phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12