Câu hỏi

Từ cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1945 – 1946, một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là gì?

Đáp án
C. Tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12