Câu hỏi

So với hệ thống Vécxai – Oasinhtơn, trật tự hai cực Ianta có điểm gì khác biệt?

Đáp án
B. Tồn tại sự đối lập giữa hai hệ thống thế giới: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

Câu hỏi thuộc Bài tập:

[112] Bộ đề ôn thi THPT môn Lịch sử - ĐỀ SỐ 12